Logo Verbist C

Algemene voorwaarden
 
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van goederen en prestaties van diensten door C. Verbist, met uitsluiting van alle andere voorwaarden die door de afnemer van deze goederen en/of diensten (hierna genoemd de ‘Medecontractant’) op welk ogenblik ook worden meege- deeld. Eventuele afwijkende voorwaarden moeten uitdrukkelijk en schriftelijk door C. Verbist aanvaard worden. Door het plaatsen van een bestelling en het onder- tekenen van de bestelbon bevestigt de Medecontractant kennis genomen te hebben van de algemene verkoopvoorwaarden van C. Verbist en deze te aanvaarden in de relatie met C. Verbist.
 
Bestellingen
Alle bestellingen geschieden in eigen naam van opdrachtgever/ondertekenaar/besteller, met uitzondering van zaakwaarneming, en met sterkmaking van de opdrachtgever/ondertekenaar/besteller voor de erfgenamen. Daarenboven wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de opdrachtgever/ondertekenaar/ besteller solidair borg staat voor de betaling van de factuur door de ondertekenaar.

 


Factuur
De factuur wordt opgemaakt volgens de al dan niet ondertekende bestelbon. Uitzondering wordt gemaakt voor geplaatste bestellingen na het opmaken van deze bestelbon. Deze bestellingen worden tevens integraal op de factuur geplaatst.

 


Klachten
Klachten over gebreken in geleverde goederen en/of gepresteerde diensten, die bij de levering of de prestatie worden vastgesteld of redelijkerwijze konden worden vastgesteld, moeten worden ingediend bij gedetailleerd aangetekend schrijven binnen de 10 dagen na levering of prestatie. Na deze termijn zal geen enkele zodanige klacht nog aanvaard kunnen worden.

 


Waarborg
De waarborg van C. Verbist beperkt zich tot vervanging van de geleverde goederen of herstel van het gebrek in gepresteerde diensten, of, indien zulks niet mogelijk is, teruggave van het geheel of een gedeelte van de gefactureerde prijs. C. Verbist is in geen enkel geval aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrecht- streekse schade, van welke aard ook, door de Medecontractant geleden.

 


Overmacht
C. Verbist is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, die hetzij Sereni, hetzij haar leveranciers raken, en dit ongeacht of deze gebeurtenissen al dan niet voorzienbaar zijn geweest.

 


Prijzen en betaling
De Medecontractant zal worden gefactureerd voor de levering van goederen en prestatie van diensten die door Medecontractant werden besteld, en tegen de tarieven die voor de betreffende goederen en diensten respectievelijk werden bepaald of door C. Verbist als verkoopprijzen gehanteerd worden. Facturen hebben enkel betrekking op de goederen en diensten waarnaar zij uitdrukkelijk verwijzen, met uitsluiting van alle andere goederen en diensten die bij C. Verbist voor of door de Medecontractant zouden zijn besteld. Alle facturen zijn contant betaalbaar uiterlijk 10 dagen na factuurdatum. 
Bij niet-betaling van de facturen op de vervaldag, brengen de vervallen factuurbedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten op à rato van de wettelijke rentevoet en dit vanaf de vervaldag.
Eveneens is bij niet (tijdige) betaling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het vervallen factuurbedrag,met een minimum van € 50,00.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 32,15o van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting van bescherming van de consument, kan de Medecontractant zich zonder enige beperking beroepen op de gemeenrechtelijke regels betreffende vergoeding van schade om een gelijkwaardige vergoeding te verkrijgen van C. Verbist wanneer deze haar contractuele verplichtingen jegens de Medecontractant niet zou nakomen. Elke klacht betreffende een factuur dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd en bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen vijf dagen na ontvangst van de factuur. Een klacht betreffende een factuur kan enkel betrekking hebben op de gefactureerde bedragen of andere vermeldingen op de factuur en niet op gebreken in geleverde goederen en/of gepresteerde diensten. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Medecontractant, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van C. Verbist om zich later op deze tekortkoming te beroepen.

 


Verbreking en ontbinding
Bij eenzijdige verbreking van het contract door de Medecontractant, of gerechtelijke ontbinding lastens deze laatste, of ontbinding door C. Verbist op grond van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, zal de Medecontractant gehouden zijn tot een forfaitaire schadevergoeding van vijfentwintig procent (25%) van de totale aannemingssom. Ingeval de overeenkomst wordt ontbonden lastens C. Verbist, kan de Medecontractant zich zonder enige beperkingen beroepen op de gemeenrechtelijke regels betreffende vergoeding van schade om een gelijkwaardige vergoeding te verkrijgen van C. Verbist.

 


Splitsbaarheid
Indien een artikel van deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

 


Toepasselijk recht
Alle geschillen ontstaan uit of met betrekking tot deze algemene verkoopsvoorwaarden, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de territoriaal bevoegde rechtbank.